Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - Ο Πανδέκτης του Λογιστή 3η Έκδοση (5 τόμοι)

Λογιστικά

Συγγραφέας: Σακέλλης Εμμανουήλ,

Eκδόσεις :
Ημ. Έκδοσης:03/2009

Τιμή : 210,53 € (Με ΦΠΑ: 6,50%)

Διαθεσιμότητα : Εξαντλημένο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

Η πρώτη έκδοση του έργου έγινε το 1999 σε τρεις (3) τόμους και καταλάμβανε 2523 σελίδες. Η δεύτερη έκδοση του έργου έγινε το 2003 σε τέσσερις (4) τόμους και καταλάμβανε 3096 σελίδες. Η τρίτη έκδοση του έργου, σημαντικά εμπλουτισμένη, βελτιωμένη και ενημερωμένη και με τους τελευταίους φορολογικούς νόμους (ν. 3697/25.9.2008, κλπ), κυκλοφορεί σε πέντε (5) τόμους και καταλαμβάνει 4.350 περίπου σελίδες. Στο έργο γίνεται πλήρης και διεξοδική ανάλυση των θεμάτων που απασχολούν σε μόνιμη βάση τους Λογιστές, Φοροτέχνες, Νομικούς Συμβούλους, Εσωτερικούς Ελεγκτές, Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές και γενικά όσους ασχολούνται με τη λογιστική, τη φορολογία (όλων των αντικειμένων) και την Ελεγκτική των επιχειρήσεων, γιατί με κορμό το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.ΓΛΣ), τα θέματα που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις διερευνώνται, αναλύονται και συνεξετάζονται υπό το πρίσμα: * Λογιστικής, *Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.ΓΛΣ) *Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π) *Γνωματεύσεων Ε.ΣΥ.Λ και Σ.Λ.Ο.Τ *Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων, *Φορολογίας εισοδήματος (Ισχύοντες νόμοι, Ερμηνευτικές εγκύκλιοι, Διοικητι¬κές λύσεις, Νομολογία δικαστηρίων) *Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ισχύοντες νόμοι, Ερμηνευτικές εγκύκλιοι, Διοικητικές λύσεις, Νομολογία δικαστηρίων) *Εργατικής νομοθεσίας *Χαρτοσήμου *Φορολογικού ελέγχου *κλπ Η ύλη του έργου έχει ταξιθετηθεί κάτω από τον κωδικό αριθμό καθενός λογαρια¬σμού του Ε.ΓΛΣ και με την απόλυτη σειρά των κωδικών αριθμών των λογαριασμών που προβλέπονται από το Σχέδιο Λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ, για καθένα των οποίων αφιερώνεται ιδιαίτερη παράγραφος ή υποπαράγραφος κλπ Το έργο περιλαμβάνει περαιτέρω και ύλη που δεν είναι δυνατό να ενταχθεί στους λογαριασμούς του Ε.ΓΛΣ. Η ύλη αυτή περιλαμβάνεται στο δέκατο μέρος του τέταρτου (4ου) τόμου και σε ολόκληρο τον πέμπτο (5ο) τόμο. Οι παράγραφοι της ύλης αυτής έχουν ως πρόσημο τους αριθμούς: 100 = περιλαμβάνονται όλα τα θέματα που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμιακών Ροών, Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, κλπ, στον τρόπο σύνταξής τους, στην έγκριση τους από το Δ.Σ και τη Γ.Σ κλπ) 200 = γίνεται ανάπτυξη και ερμηνεία των βασικών διατάξεων της νομοθεσίας περί Φ.Π.Α, οι οποίες αποσαφηνίζονται και εμπεδώνονται με λογιστικά παραδείγματα 300 = γίνεται ανάπτυξη και ερμηνεία με λογιστικά παραδείγματα των βασικών διατά¬ξεων της νομοθεσίας περί φορολογίας εισοδήματος (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, Τραπεζών, Ασφαλιστικών εταιριών, Τεχνικών επιχειρήσεων, Αφανών εταιριών, Αλλοδαπών επιχειρήσεων, κλπ). 400 = γίνεται ανάπτυξη και ερμηνεία των βασικών διατάξεων του ν.2190/1920 και παρέχονται υποδείγματα πρακτικών και εγγράφων. Ο χρήστης του έργου δεν έχει παρά να δει το θέμα που τον ενδιαφέρει σε ποιο λογαριασμό του Ε.ΓΛΣ εντάσσεται και, κάνοντας χρήση του κωδικού αριθμού του λογαριασμού, να εντοπίσει τη σελίδα του έργου στην οποία αναπτύσσεται το περιεχόμενο του αρμόδιου λογαριασμού από όλες τις οπτικές γωνίες που προαναφέραμε. Πέραν του πίνακα περιεχομένων που τίθεται στην αρχή κάθε τόμου, στο τέλος του πρώτου (1ου) τόμου περιλαμβάνεται και αλφαβητικό καθ'' ύλη ευρετήριο, με τη χρησιμοποίηση του οποίου ο χρήστης του έργου μπορεί να ανεύρει άμεσα τον αριθμό της παραγράφου ή υποπαραγράφου στην οποία αναπτύσσεται και αναλύεται το θέμα που τον ενδιαφέρει. Είναι χρήσιμο ο χρήστης του έργου να έχει κατά νουν ότι η ύλη του έργου κατανέμεται κατά τόμο ως εξής: *Πρώτος τόμος (σελ. 1 - 800): -Το Σχέδιο Λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ -Οι θεμελιώδεις Λογιστικές αρχές και παραδοχές -Οι βασικές διατάξεις του Κ.Β.Σ που αναφέρονται στα Βιβλία και Στοιχεία των Επιχειρήσεων -Η ένταξη των λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ στα αρμόδια Δ.Λ.Π και -αλληλοσυσχέτιση των λογαριασμών Ε.ΓΛΣ και Δ.Λ.Π -Οι Γνωματεύσεις Ε.ΣΥ.Λ και Σ.Λ.Ο.Τ -Αλφαβητικό καθ'' ύλη ευρετήριο του πεντάτομου έργου. *Δεύτερος τόμος (σελ. 801 - 1672): -Λογαριασμοί Ομάδας 1 -Λογαριασμοί Ομάδας 2 -Προσάρτημα: Βιβλίο Παραγωγής - Κοστολογίου - Bιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών *Τρίτος τόμος (σελ.1673 - 2544): -Λογαριασμοί Ομάδας 3 -Λογαριασμοί Ομάδας 4 -Λογαριασμοί Ομάδας 5 *Τέταρτος τόμος (σελ.2545 - 3416): -Λογαριασμοί Ομάδας 6 -Λογαριασμοί Ομάδας 7 -Λογαριασμοί Ομάδας 8 -Λογαριασμοί Ομάδας 10 -Οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων ατομικές και ενοποιημένες με βάση το Ε.ΓΛΣ και τα Δ.Λ.Π (Κ.Α 100) *Πέμπτος τόμος (σελ.3417 - 4350): -Οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων (συνέχεια) (Κ.Α 100) -Ανάλυση νομοθεσίας περί Φ.Π.Α με λογιστικά παραδείγματα (Κ.Α 200) -Ανάλυση της νομοθεσίας περί Φορολογίας Εισοδήματος των εταιριών (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, Συνεταιρισμών, Κοινοπραξιών, Τεχνικών Επιχειρήσεων, κλπ ) (Κ.Α 300) -Ανάλυση των βασικών διατάξεων του κ.ν.2190/1920 - Υποδείγματα Πρακτικών και Εγγράφων (Κ.Α 400)

Σελίδες: 4350
ISBN: sakel

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ