Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - «Δ.Λ.Π.- Δ.Π.Χ.Α.» OΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ 2016

Λογιστικά

Συγγραφέας: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,

Eκδόσεις : ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ
Ημ. Έκδοσης:03/2016

Τιμή : 76,50 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 85,00 €

Όφελος : 8,50 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 Είναι ένας τόμος (1.250 σελίδες) με CD-ROM (με συνδέσμους – links στα περιεχόμενα για την καλύτερη ανάγνωση  και εμπεριέχει όλη τη νομοθεσία που διέπει τα Δ.Λ.Π- Δ.Π.Χ.Α),τις Διερμηνείες και τις τροποποιήσεις ,όπως έχουν υοθετηθεί απο την Ε.Ε.

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

Α) Δ.Λ.Π.: 1) Οικονομικές καταστάσεις – Δομή και περιεχόμενο

2) Αποθέματα – Πεδίο εφαρμογής – Επιμέτρηση αποθεμάτων.

3) Κατάσταση των ταμειακών ροών – Ωφέλειες από τις πληροφορίες για τις ταμειακές ροές – Ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα, κ.ά.

4) Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη.

5) Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς.

6) Συμβάσεις κατασκευής – Ομαδοποιημένες και διασπασμένες συμβάσεις.

7) Φόροι εισοδήματος.

8) Ενσώματα πάγια – Αρχικό και μεταγενέστερο κόστος – Στοιχεία κόστους.

9) Μισθώσεις. 10) Έξοδα. 11) Παροχές σε εργαζόμενους.

12) Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση αυτών.

13) Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος.

14) Κόστος δανεισμού. 15) Γνωστοποίηση συνδεδεμένων μερών.

16) Ατομικές οικονομικές καταστάσεις – Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά.

17) Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων – ʼυλα περιουσιακά στοιχεία.

18) Γεωργία – Κρατικές επιχορηγήσεις.

Β) Δ.Π.Χ.Α.: 1) Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών.

2) Συνενώσεις επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικά μέσα – Γνωστοποιήσεις.

3) Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πλούτων – Λειτουργικοί τομείς.

4) Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις – Εταιρείες επενδύσεων.

5) Σχήματα υπό κοινό έλεγχο – Τύποι σχημάτων και οικονομικές καταστάσεις.

6) Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες.

7) Επιμέτρηση εύλογης αξίας.

Γ) Διερμηνεία Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α.: 1) Μετοχές μελών σε Συνεταιριστικές Οικονομικές οντότητες και παρεμφερή μέσα. 2) Επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγώγων. 3) Ενδιάμεση οικονομική αναφορά και απομείωση. 4) Διακανονισμοί για την παροχή δημόσιας περιουσίας. 5) Προγράμματα Εμπιστοσύνης Πελατών – Συμβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων. 6) Μεταβιβάσεις Περιουσιακών στοιχείων από πελάτες – Η Εξόφληση χρηματ/κών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους.

Δ) Διερμηνεία Μ.Ε.Δ.: 1) Εισαγωγή του Ευρώ. 2) Κρατική υποστήριξη – Καμμία ειδική σχέση με επιχ/κές δραστηριότητες. 3) Λειτουργικές μισθώσεις – Κίνητρα. 4) Φόροι εισοδήματος – Μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς μιας οικον/κής οντότητας ή των μετόχων της – ʼυλα περιουσιακά στοιχεία – Κόστος δικτυακού τόπου.

 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σελίδες: 1250
ISBN: 9789609762407

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ