Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - Ανάλυση και Ερμηνεία των ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) σε Λογιστική & Φορολογική βάση (και σύμφωνα με την ερμηνευτική καθοδήγηση των Δ.Π.Χ.Α.)

Λογιστικά

Συγγραφέας: Δημητρίου Α. Δημήτρης,

Eκδόσεις : EPSILON NET
Ημ. Έκδοσης:03/2017

Τιμή : 48,60 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 54,00 €

Όφελος : 5,40 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Εξαντλημένο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 Ενδεικτική θεματολογία:

 • Ανάλυση και παρουσίαση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 • Πρακτικό βοήθημα μετάβασης και πιστής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 • Ερμηνευτική καθοδήγηση σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

 • Λογιστικές αρχές & κανόνες επιμέτρησης όλων των κυκλωμάτων λογιστικής

 • Λογιστική του κόστους και της εύλογης (τρέχουσας) αξίας

 • Αναδρομική διατύπωση, μεταβολές λογιστικών πολιτικών, διόρθωση λαθών και εκτιμήσεων

 • Η χρησιμότητα και η επίδραση του αναβαλλόμενου φόρου στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις

 • Υποδείγματα Προσαρτήματος-Επεξηγηματικές σημειώσεις

 Και πολλά εξειδικευμένα θέματα:

 

 • Χρηματοοικονομική μόχλευση, EBITDA και βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες

 • Αντιστάθμιση (hedging) κινδύνων (ρευστότητας, πιστωτικού και συναλλαγματικού κ.ο.κ.)

 • Διαχείριση των κεφαλαίων και Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέρος Α’ – Πεδίο εφαρμογής

1.         Εισαγωγή

2.         Νομικό πλαίσιο (Νόμος, Εγκύκλιοι, Οδηγία για Οντότητες, ΚΦΑΣ, Λογιστική)

3.         Κατηγορίες οντοτήτων (Ταξινόμηση, απαλλαγές, υποχρεώσεις Ε.Λ.Π)

4.         Τήρηση Απλογραφικών και Διπλογραφικών λογιστικών αρχείων

Μέρος Β’ – Αποτίμηση & απεικόνιση κονδυλίων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

1.        Διαφορές προηγούμενου Λογιστικού πλαισίου (Ε.Γ.Λ.Σ-Ν.2190) & Ε.Λ.Π

1.1     Κυριότερες διαφορές κονδυλίων κατάστασης οικονομικής θέσης/Ισολογισμού

1.2     Κυριότερες διαφορές κονδυλίων κατάστασης αποτελεσμάτων & διάθεσης

2.        Λογιστική των Περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικό)

2.1     Ενσώματα Πάγια στοιχεία

2.2     Επενδύσεις σε ακίνητα

2.3     ʼυλα Πάγια στοιχεία

2.4     Μισθώσεις

2.5     Αποθέματα

2.6     Βιολογικά Περιουσιακά στοιχεία (αποθεμάτων & παγίων)

2.7     Ιδιοπαραγόμενα & Κόστος δανεισμού

2.8     Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά στοιχεία

3.        Στοιχεία της Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεις

3.1     Ίδια Κεφάλαια 

3.2     Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις & απαιτήσεις

3.3     Κρατικές επιχορηγήσεις

3.4     Προβλέψεις παροχών σε εργαζόμενους

3.5     Τρέχων & Αναβαλλόμενος φόρος

3.6     Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις (Δάνεια & λοιπές υποχρεώσεις)

4.        Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων

4.1     Αναγνώριση & Λογιστική των εσόδων & κερδών

4.2     Αναγνώριση & Λογιστική των εξόδων & ζημιών

4.3     Κατασκευαστικά συμβόλαια

4.4     Συναλλαγές σε Ξένο νόμισμα

Μέρος Γ’ – Κατάρτιση & παρουσίαση χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

1.      Πλαίσιο κατάρτισης & παρουσίασης Χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1.1     Παρουσίαση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων & Θεμελιώδεις Λογ. αρχές

1.2     Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού (Οψιγενή)

1.3     Κατάσταση Οικονομικής Θέσης/Ισολογισμός (Statement of Financial Position)  

1.4     Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (Income Statement / P. & L)

1.5     Κατάσταση χρηματοροών (Cash Flow Statement)

1.6     Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Statement Changes of Equity)

1.7     Χρηματοοικονομικοί δείκτες (Financial ratios) & Αξιοποίησή τους

1.8     Μεταβολές Λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών

1.9     Πρώτη Εφαρμογή και Μετάβαση στα Ε.Λ.Π (First adoption)

1.10 Εφαρμογή των Ε.Λ.Π στις πολύ μικρές οντότητες

1.11 Επεξηγηματικές σημειώσεις / Προσάρτημα 

2.        Παραρτήματα

2.1     Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Προσαρτήματα (αναλυτικά ανά κατηγορία οντότητας) 

Σελίδες: 780
ISBN: 9786188188587

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ