Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2017

Λογιστικά

Συγγραφέας: ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ,

Eκδόσεις : ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ημ. Έκδοσης:05/2017

Τιμή : 9,00 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 Στις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ παρουσιάζεται με οδηγίες, σχόλια, σχετικές φορολογικές διατάξεις, καθώς και αναφορά σε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει, ανά περίπτωση, να προσκομισθούν, ο ορθός τρόπος συμπλήρωσης όλων των κωδικών των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3 και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης, των φυσικών προσώπων, για το φορολογικό έτος 2016, δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του έτους αυτού.

Η ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, των υπόχρεων φορολογούμενων, υποβάλλεται υποχρεωτικώς με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω διαδικτύου, έως την 30ή Ιουνίου 2017. Η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις με χειρόγραφη μορφή στις ΔΟΥ. Επίσης, οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, για τους φορολογούμενους που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λήγει στο τέλος του έτους, σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής, θα μπορούν να υποβάλλουν την δήλωσή τους χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ. Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο gsis είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Περαιτέρω, οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους εφόσον υφίσταται έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Πάντως, οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη σχέση τους κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης, ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης, ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Tα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης του Ν 4356/2015 και εφόσον ενημερώσουν το Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ με δήλωση μεταβολής δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους και υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι εκείνο το μέρος του συμφώνου συμβίωσης το οποίο κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου μέρους. Επισημαίνεται επίσης ότι οι δηλώσεις των κατοίκων εξωτερικού υποβάλλονται έως την ημερομηνία που ορίζουν οι οικείες διατάξεις και για τους κατοίκους της χώρας μας. Ωστόσο, οι κάτοικοι εξωτερικού, προκειμένου να υποχρεωθούν σε υποβολή φορολογικής δήλωσης πρέπει να αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην χώρα μας, όχι τεκμαρτό (βλ. την περ. η΄ του άρθρου 33 του ΚΦΕ).

Σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα κατά την διάρκεια του τρέχοντος φορολογικού έτους, το αργότερο έως τις 31/12/2017 (σχετική είναι η Πολ. 1058/2015).

Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικώς σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ, εμπρόθεσμα έως 31/12/2017. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος Μητρώου της ΔΟΥ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης, με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων ή εγγυτέρων συγγενών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση υποβολής εντύπου Ε3 για ανήλικο τέκνο, του οποίου τα εισοδήματα φορολογούνται στο όνομα του γονέα που ασκεί την γονική μέριμνα, η δήλωση του γονέα με το Ε3 του ανήλικου τέκνου θα υποβάλλεται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ.

Κατά την υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου θα πρέπει πρώτα να καταχωρίζονται τα έντυπα Ε2 και Ε3 όταν απαιτείται η υποβολή τους και εν συνεχεία η δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1). Η σειρά υποβολής των συνυποβαλλόμενων Εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από τον φορολογούμενο, σε κάθε περίπτωση δε, εφόσον δεν έχει οριστικοποιηθεί η υποβολή του Ε1, μπορούν να επανυποβληθούν.

Υπενθυμίζεται ότι οι αλλαγές που συντελέστηκαν στην Φορολογία Εισοδήματος από 1/1/2014, εκτός από το γεγονός ότι διαμορφώνουν διαφορετικό χαρακτηρισμό των πηγών των εισοδημάτων, κυρίως συνενώνοντας αυτές (από έξι σε τέσσερις), καθιερώνουν για τα φυσικά πρόσωπα την διακεκριμένη φορολόγηση των εισοδημάτων, αναλόγως της πηγής προέλευσης αυτών.

Με το άρθρο 112 παρ. 1 του Ν 4387/2016, ενοποιήθηκε η κλίμακα του άρθρου 15 του ΚΦΕ, η οποία εφαρμόζεται πλέον τόσο για το (καθαρό) εισόδημα που προέρχεται από την παροχή μισθωτής εργασίας, (λαμβάνοντας υπόψη και την μείωση του άρθρου 16), όσο και για το καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 29, Ν 4172/13). Εν συνεχεία, το εισόδημα από ακίνητα φορολογείται βάσει της κλίμακας του άρθρου 40, ενώ, τέλος, καθιερώνεται διαφορετική φορολόγηση των λοιπών εισοδημάτων από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα), βάσει αυτοτελών συντελεστών, καθώς και του εισοδήματος που προκύπτει ως υπεραξία από την μεταβίβαση κεφαλαίου, δηλαδή ακίνητης περιουσίας (αναστολή εκ νέου μέχρι την 31/12/2017) και τίτλων (άρθρο 42 ΚΦΕ).

Προκαταβολή φόρου βεβαιώνεται μόνο εφόσον δηλώνεται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 69 ΚΦΕ). Σύμφωνα με την παρ. 1 του ως άνω άρθρου, ο συντελεστής προσδιορισμού της προκαταβολής φόρου για το φορολογικό έτος 2016 θα είναι 100%. Από το ποσό της προκαταβολής αφαιρούνται παρακρατηθέντες και προκαταβληθέντες φόροι. Όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά το προς βεβαίωση ποσό της προκαταβολής περιορίζεται στο μισό.

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, φορολογικού έτους 2016, απευθύνονται σε λογιστές, φοροτεχνικούς αλλά και σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο θέλει να ενημερωθεί ορθά και έγκυρα για τη συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων που  αφορούν τα εισοδήματά του.

Σελίδες: 190
ISBN: 9789605629212

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ