Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Δίκαιο Επιχειρήσεων - Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Δίκαιο Επιχειρήσεων

Συγγραφέας: Μπούλερος Μιλτιάδης,

Eκδόσεις :
Ημ. Έκδοσης:10/2017

Τιμή : 62,10 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 69,00 €

Όφελος : 6,90 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 Είναι ένας τόμος (585 σελίδες) με CD-ROM περιλαμβάνει με ανάλυση τις διατάξεις του νόμου 4469/2017 που διέπουν τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών των Επιχειρήσεων, έτσι ώστε με την τακτοποίηση των συσσωρευθέντων οφειλών τους προς τον Ιδιωτικό και το Δημόσιο τομέα και κυρίως σε επίπεδο φορολογικό θα οδηγήσει στην μακροημέρευση των επιχειρήσεων. Επίσης περιλαμβάνει και τις διατάξεις του πτωχευτικού Κώδικα Ν. 4446/17 που αφορούν την πτώχευση των επιχειρήσεων.

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

Α) Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις. Κριτήρια, παρατηρήσεις, οδηγίες:

1) Βασικά στοιχεία της διαδικασίας – προϋποθέσεις υπαγωγής.

2) Η υποβολή αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη και η εξέλιξη της διαδικασίας.

3) Η κατάρτιση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και οι κανόνες που τη διέπουν.

Β) Νόμος 4469/2017: Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις: Κριτήρια επιλεξιμότητας – Υποβολή  αίτησης και περιεχόμενο αυτής. Διορισμός συντονιστή – Δικαίωμα αποποίησης. Έλεγχος πληρότητας αίτησης και κοινοποίησή της στους πιστωτές. Διαδικασία διαπραγμάτευσης – Υποχρεώσεις εχεμύθειας και ειλικρίνειας. Αμοιβή συντονιστή - Διορισμός εμπειρογνώμονα – Επικύρωση από το δικαστήριο. Συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας – ανατροπή ή ακύρωση. Συμμετοχή του Δημοσίου και των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Γ) Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» του  άρθρου 46 του Ν. 4472/2017 και της κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 14 του άρθρου 15 του Ν. 4469/2012 εκδοθείσας Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1105/2017 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτής: Συμμετοχή του δημοσίου στην ψηφοφορία για την έγκριση της πρότασης αναδιάρθρωσης. Έναρξη ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης για το δημόσιο. Αναστολή μέτρων και συνέπειες ένταξης οφειλών σε σύμβαση αναδιάρθρωσης. Αρρύθμιστες οφειλές με ποσό οφειλής έως 20.000 ευρώ. Αυτοδίκαιη ανατροπή της σύμβασης έναντι του δημοσίου – Διαγραφή οφειλών.

Δ) Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 4469/2017 για ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων (στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης): Ενέργειες υπηρεσίας – Επικύρωση σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Ε) Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων».

ΣΤ) Οδηγός για τις κατασχέσεις, τα όρια προστασίας μισθών και η διαδικασία των πλειστηριασμών: Νόμος 4446: Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα - Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, ηλεκτρονικές συναλλαγές, λοιπές διατάξεις.

Ζ) Ρύθμιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση οφειλετών – Υπενθύμιση πτωχευτικής διαδικασίας (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Η) Γενική θεματολογία επί παύσεως δραστηριότητας: Παροχή οδηγιών ως προς τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων. Παραδείγματα υπεραξίας. Απώλεια φορολογικών στοιχείων και ανωτέρω βία κατά τη διακοπή. Διακοπή επιχείρησης και επιστροφή του ΦΠΑ. Ειδικός φόρος επί ακινήτων για υπό εκκαθάριση εταιρείες.

Τέλος, περιλαμβάνει υποδείγματα πρακτικών της διαδικασίας πτώχευσης και Εξωδικαστικού μηχανισμού.

Παρέχεται Δωρεάν Ηλεκτρονική Ενημέρωση

Σελίδες: 585
ISBN: 9786185247461

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ