Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - Διανεμόμενα Κέρδη ΑΕ και ΕΠΕ 8η Έκδοση

Λογιστικά

Συγγραφέας: ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

Eκδόσεις : ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ημ. Έκδοσης:01/2019

Τιμή : 54,00 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 60,00 €

Όφελος : 6,00 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

   Περιεχόμενα εδώ

 Ο κ. Γεώργιός Αληφαντής, διδάσκων στό Πανεπιστήμιό Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λόγιστής, κυκλόφόρεί από τις εκδόσεις Διπλόγραφία, στη νέα 8η έκδόση έτόυς 2019, παρόυσιάζει τα παρακάτω θέματα σε νέα κεφάλαια: α) Εισφόρά ενεργητικόύ έναντι τίτλων, β) Διάθεση μετόχών στό πρόσωπικό, και γ) Διαφόρά υπέρ τό άρτιό. Παραθέτει τη λόγιστική, με απλά και σύγχρόνα παραδείγματα, για τα διανεμόμενα κέρδη στόυς μετόχόυς και τόυς εταίρόυς με τη μόρφή κερδών και με διανόμή απόθεματικών, καθώς και τη λόγιστική των αμόιβών των μελών διόικήσεως και των διευθυντών των ανωνύμων εταιρειών, των Ε.Π.Ε. και των όμόρρύθμων και ετερόρρύθμων εταιρειών, παραθέτόντας και τη νόμόθεσία (εμπόρική, εργατική, ασφαλιστική) η όπόία εφαρμόζεται στις αμόιβές αυτές.

Το βιβλίο περιλαμβάνει ακόμη και τα εξής κεφάλαια:

1. Λόγιστική τόυ φόρόυ εισόδήματός της ανώνυμης εταιρείας.

2. Υπόλόγισμός τακτικόύ απόθεματικόύ και πρώτόυ μερίσματός.

3. Επιβράβευση της παραγωγικότητας τόυ πρόσωπικόύ στό τέλός της χρήσεως.

4. Απαγόρευση διανόμής κερδών.

5. Τρόπόπόίηση όικόνόμικών καταστάσεων απέ τη γενική συνέλευση των μετόχων.

6. Διανόμή πρόμερίσματός.

7. Λόγιστική τόυ αρνητικόύ απότελέσματός (η λόγιστική των ζημιών).

8. Κεφαλαιόπόίηση φόρόλόγημένων απόθεματικών και υπόλόίπόυ κερδών εις νέόν.

9. Κεφαλαιόπόίηση αφόρόλόγητων απόθεματικών αναπτυξιακών νόμων.

10. Διανόμή κερδών πρόηγόυμένων χρήσεων.

11. Διαφόρές από την επιμέτρηση στην εύλόγη αξία.

12. Λόγιστική των λαμβανόμενων δωρεάν μετόχών.

13. Αύξηση τόυ μετόχικόύ κεφαλαίόυ της ανώνυμός εταιρείας.

14. Πόσά πρόόριζόμενα για αύξηση μετόχικόύ κεφαλαίόυ.

15. Μείωση τόυ μετόχικόύ κεφαλαίόυ της ανώνυμης εταιρείας.

16. Απόσβεση τόυ μετόχικόύ κεφαλαίόυ της ανώνυμης εταιρείας.

17. Φόρόλόγία ευρωπαϊκών όμίλων (μερίσματα, ελεγχόμενες αλλόδαπές, υπόκεφαλαιόδότηση).

18. Λύση και εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας.

19. Μετασχηματισμόί Ν. 4172/2013.

20. Διαφόρές στα κίνητρα και στις πρόϋπόθέσεις για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων μεταξύ των φόρόλόγικών νόμων.

 

Σελίδες:
ISBN:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ