Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - ΔΛΠ- ΔΠΧΑ (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα -ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ )OΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Λογιστικά

Συγγραφέας: Ηλίας Αλιφραγκής,

Eκδόσεις : ΒΡΟΤΕΑΣ
Ημ. Έκδοσης:07/2019

Τιμή : 76,50 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 85,00 €

Όφελος : 8,50 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 Είναι ένας τόμος (1.100 σελίδες) με CD-ROM και εμπεριέχει όλη τη νομοθεσία που διέπει τα Δ.Λ.Π., τα Δ.Π.Χ.Α., τα Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. και τα Μ.Ε.Δ. με ανάλυση και ερμηνεία.

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

Α) Δ.Λ.Π.: 1) Οικονομικές καταστάσεις – Δομή και περιεχόμενο

2) Αποθέματα – Πεδίο εφαρμογής – Επιμέτρηση αποθεμάτων.

3) Κατάσταση των ταμιακών ροών – Ωφέλειες από τις πληροφορίες για τις ταμιακές ροές – Ταμιακές ροές σε ξένο νόμισμα, κ.ά.

4) Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη.

5) Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς.

6) Συμβάσεις κατασκευής – Ομαδοποιημένες και διασπασμένες συμβάσεις.

7) Φόροι εισοδήματος.

8) Ενσώματα πάγια – Αρχικό και μεταγενέστερο κόστος – Στοιχεία κόστους.

9) Μισθώσεις. 10) Έξοδα. 11) Παροχές σε εργαζόμενους.

12) Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση αυτών.

13) Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος.

14) Κόστος δανεισμού. 15) Γνωστοποίηση συνδεδεμένων μερών.

16) Ατομικές οικονομικές καταστάσεις – Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά.

17) Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων – ʼυλα περιουσιακά στοιχεία.

18) Γεωργία – Κρατικές επιχορηγήσεις.

 

Β) Δ.Π.Χ.Α.: 1) Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών.

2) Συνενώσεις επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικά μέσα – Γνωστοποιήσεις.

3) Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πλούτων – Λειτουργικοί τομείς.

4) Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις – Εταιρείες επενδύσεων.

5) Σχήματα υπό κοινό έλεγχο – Τύποι σχημάτων και οικονομικές καταστάσεις.

6) Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες.

7) Επιμέτρηση εύλογης αξίας.

 

Γ) Διερμηνεία Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α.: 1) Μετοχές μελών σε Συνεταιριστικές Οικονομικές οντότητες και παρεμφερή μέσα. 2) Επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγωγών. 3) Ενδιάμεση οικονομική αναφορά και απομείωση. 4) Διακανονισμοί για την παροχή δημόσιας περιουσίας. 5) Προγράμματα Εμπιστοσύνης Πελατών – Συμβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων. 6) Μεταβιβάσεις Περιουσιακών στοιχείων από πελάτες – Η Εξόφληση χρηματ/κών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους.

 

Δ) Διερμηνεία Μ.Ε.Δ.: 1) Εισαγωγή του Ευρώ. 2) Κρατική υποστήριξη – Καμμία ειδική σχέση με επιχ/κές δραστηριότητες. 3) Λειτουργικές μισθώσεις – Κίνητρα. 4) Φόροι εισοδήματος – Μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς μιας οικον/κής οντότητας ή των μετόχων της – ʼυλα περιουσιακά στοιχεία – Κόστος δικτυακού τόπου.

 

Ένας τόμος με CD-ROM

Σελίδες: 1100
ISBN: 9786185414238

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ